ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


E-service

ข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566


-:- ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
-:- ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายและพ่นสารเคมีกำจัดยุงในชุมชน 
-:- ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลของศาลจังหวัดตราด 
-:- ความรู้เรื่องการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ประจำวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 
-:- ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
-:- ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย เพื่อให้ทายาททราบ 
-:- ประชาสัมพันธ์ข่าวทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี 
-:- ความรู้เรื่องการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์ประจำวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
-:- line official teen club เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงข้อมูล ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธ์ ความรู้เรื่องเพศวิถึศึกษา และทักษะการใช้ชีวิต (ประจำเดือน มิถุนายน 2566) 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมงอบ
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลแหลมงอบ
ดำเนินการทาสีงานจราจร (ทางม้าลาย) บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)
ดำเนินการการเปลี่ยนดวงไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ ทางเข้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ
รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ เถาวัลย์ ที่ขึ้นบังตู้ควบคุมไฟส่องสว่างสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าชุมชนหินสบ๋าย (ต่อจาากโครงการเดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
-:- ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพืื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-gp 
-:- ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถีึง เดือน ธันวาคม 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสัญญาประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย. พ.ศ. 2565 - มิ.ย. พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร่ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลางปฏิทินการท่องเที่ยววิถีตราด ปี 2566
คู่มือท่องเที่ยววิถีตราด
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ยายม่อม
หินกลางระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดตราดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
4,918
เดือนที่แล้ว
5,304
ปีนี้
41,482
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
101,790
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 198 175 4,918 5,304 41,482 40,875 101,790 3.236.237.61