ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

                       ด้วยสมาคมสภามสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือจังหวัดตราด เผยแพร่และเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพืื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

                      ด้วยสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่เกียรติคุณ สมเด็จพราะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติและขอความร่วมมือจังหวัดตราดประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 35 พ.ศ. 2564 เรื่องการแจ้งราคา ปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

17 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

03 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

03 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

03 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่สรุปผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพืื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ระะที่ 2 พื้นที่ในระบบกลุ่มหาดตั้งแต่พื้นที่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

03 พฤษภาคม 2565

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565

03 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

29 เมษายน 2565

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาติให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

26 เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง งดเผาเศษวัสดุทุกชนิดในที่โล่งแจ้ง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

                    ด้วยกรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามและพบปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแยกวัสดุมีค่า ซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ กลิ่นและควันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอความร่วมมือประชาชนในการดำเนินการต่อไปนี้

 

 

 

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมาานี้

21 เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการจัดทำสิ่่่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 เมษายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

20 เมษายน 2565

ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอความร่วมมือองค์กรและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ได้แก่ ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดและ ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ โดยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

19 เมษายน 2565

ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 17 ),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารที่แนบมานี้

18 เมษายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (146 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 76 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226