ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


รายการวันที่
พ.ร.บ.การสาธาณณสุข พ.ศ. 253522 ก.พ. 2565
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช่ีวิตคนพิการ พ.ศ. 255022 ก.พ. 2565
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256222 ก.พ. 2565
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256018 ก.พ. 2565
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253418 ก.พ. 2565
พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 254618 ก.พ. 2565
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253918 ก.พ. 2565
พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254218 ก.พ. 2565
พรบ. จัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256217 ก.พ. 2565
พรบ. อำนวยความสะดวกในการอนุญาต17 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254017 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เพิ่มเติมถึงฉบับที่1417 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ. 256217 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253917 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 256117 ก.พ. 2565
สาระสำคัญพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติกำหนดขั้้นตอนการกระจายอำนาจแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ. 254915 ก.พ. 2565
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256015 ก.พ. 2565
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน15 ก.พ. 2565

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 76 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226