ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256522 เม.ย. 2565
2ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 ส.ค. 2564
3การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
4มาตราการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2 ต.ค. 2563
5กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง2 ต.ค. 2563
6กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ2 ต.ค. 2563
7กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร2 ต.ค. 2563
8กินกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์2 ต.ค. 2563
9มาตรการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ2 ต.ค. 2563
10มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อน2 ต.ค. 2563
11มาตรการกำหนดขั้นตอน กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2 ต.ค. 2563
12มาตรการความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงบประมาณการเงิน2 ต.ค. 2563
13มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล2 ต.ค. 2563
14มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
15มาตรการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร2 ต.ค. 2563
16มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2 ต.ค. 2563
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีสำคัญหลากหลาย2 ต.ค. 2563
18กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
19มาตรการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดควมพึงพอใจแก่ประชาชน2 ต.ค. 2563
20มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม2 ต.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
295
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,061
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,494
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 295 100 188 3,567 28,061 19,433 47,494 18.204.56.97