ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ20 ส.ค. 2564
2การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ ปีงบประมาณ 256330 ต.ค. 2563
3มาตราการเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2 ต.ค. 2563
4กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง2 ต.ค. 2563
5กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ2 ต.ค. 2563
6กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร2 ต.ค. 2563
7กินกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์2 ต.ค. 2563
8มาตรการสร้างความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ2 ต.ค. 2563
9มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อน2 ต.ค. 2563
10มาตรการกำหนดขั้นตอน กระบวนการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2 ต.ค. 2563
11มาตรการความโปร่งใส เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริหารงบประมาณการเงิน2 ต.ค. 2563
12มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล2 ต.ค. 2563
13มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
14มาตรการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร2 ต.ค. 2563
15มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแหลมงอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น2 ต.ค. 2563
16มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีสำคัญหลากหลาย2 ต.ค. 2563
17กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแหลมงอบ2 ต.ค. 2563
18มาตรการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดควมพึงพอใจแก่ประชาชน2 ต.ค. 2563
19มาตรการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม2 ต.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
123
เดือนนี้
3,072
เดือนที่แล้ว
3,465
ปีนี้
15,721
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
35,154
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 70 123 3,072 3,465 15,721 19,433 35,154 18.207.132.226