ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1กฏกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย พ.ศ.256414 ต.ค. 2564
2ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่33)21 ก.ย. 2564
3กฏกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256431 ส.ค. 2564
4กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง11 ส.ค. 2564
5ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่19)11 ส.ค. 2564
6พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 25618 มิ.ย. 2564
7กฏกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 25648 มิ.ย. 2564
8ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรน้ำฯ8 มิ.ย. 2564
9ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256425 พ.ค. 2564
10ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. 256424 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1414 พ.ค. 2564
12พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.256214 พ.ค. 2564
13พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253914 พ.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา่ครัฐ พ.ศ.256014 พ.ค. 2564
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 253414 พ.ค. 2564
16กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตฯ23 เม.ย. 2564
17กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต คำสั่่ง ฯ23 เม.ย. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 มี.ค. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท27 มี.ค. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินของอปท27 มี.ค. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 83 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192