ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ให้เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม19 ต.ค. 2564
2ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 1/256519 ต.ค. 2564
3ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ14 ต.ค. 2564
4คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม)7 ต.ค. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ก.ย. 2564
6ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ,และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์14 ก.ย. 2564
7คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์ดูแลโควิด -19 ชุมชน (COVID - 19 Care Center :CCC)10 ก.ย. 2564
8ประกาศลดอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองทำประโยชน์(ชั่วคราว)9 ก.ย. 2564
9คำสั่งเรื่อง แต่งตัั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแหลมงอบ19 ส.ค. 2564
10เรื่อง การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบ18 ส.ค. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม21 ก.ค. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา21 ก.ค. 2564
13แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง21 ก.ค. 2564
14ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน21 ก.ค. 2564
15ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ21 ก.ค. 2564
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน8 ก.ค. 2564
17แต่งตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ6 ก.ค. 2564
18คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ช่วยปฏิบัติราชการ8 มิ.ย. 2564
19คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เรื่อง แต่งตั้งเลขาานุการนายกเทศมนตรี24 พ.ค. 2564
20คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี24 พ.ค. 2564

1234  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,745
เดือนที่แล้ว
2,641
ปีนี้
12,823
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
12,823
ไอพี ของคุณ
3.80.3.192
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 83 81 1,745 2,641 12,823 0 12,823 3.80.3.192