ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


E-service

ข้อมูลการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566


-:- คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน 
-:- คู่มือการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
-:- การประมูลให้เช่าร้านค้า (ซุ้ม) จำหน่ายสินค้า ของเทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
-:- ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอปิดพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวหาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน (ป่าในเมืองจังหวัดตราด  
-:- ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 
-:- หนังสือ "คนกรุยทาง" หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล (E-book) 
-:- ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ สแกน QR Code เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สวมใส่ผ้าไทยผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณ วรี นารีรัตนราชกัญญา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
นำผู้พิการเข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตราด ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล บริเวณ ซอย 7 เทศบาลตำบลแหลมงอบ
ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ซ. หินสบ๋าย
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทย ในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ครั้งที่ 35 ประจำปี 2566
ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางและท่อระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตรอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e -bidding) 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศ ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ (ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
-:- ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมหลังคา ขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 46 เมตร หรือมีพืื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,016 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล) 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถีึง เดือน ธันวาคม 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นสัญญาประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย. พ.ศ. 2565 - มิ.ย. พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร่ับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการก่อสร้างท่อระบายน้ำฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลางปฏิทินการท่องเที่ยววิถีตราด ปี 2566
คู่มือท่องเที่ยววิถีตราด
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ยายม่อม
หินกลางระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดตราดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
716
เดือนที่แล้ว
5,083
ปีนี้
22,363
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
82,671
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 42 133 716 5,083 22,363 40,875 82,671 3.235.40.122