ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด บริเวณในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 29 กันยายน 2565 กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟและโคมไฟส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด บริเวณในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยในเวลากลางคืนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและสัญจรไปมา

29 กันยายน 2565

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกับสุขภาพ ในไตรมาสที่ 4 และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบของที่ระลึกให้แก่กรรมการและที่ปรึกษาของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2565

28 กันยายน 2565

ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเดินเท้า บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนแหลมงอบและบริเวณหน้าอำเภอแหลมงอบ-ซอยศาลเจ้าพ่อต้นยาง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเดินเท้า บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนแหลมงอบและบริเวณหน้าอำเภอแหลมงอบ-ซอยศาลเจ้าพ่อต้นยาง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าในช่วงฤดูฝน ซึ่งกิจกรรมดังกล่างเป็นการดำเนินกิจกรรมในโครงการ #บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด

28 กันยายน 2565

จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันนี้ (23 ก.ย. 65) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนหินสบ๋าย จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางรัตนา ปันนะระศรี พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแหลมงอบ พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกอมรมเรื่องการปฐมพยาบาลผู้ป่วยในเบื้องต้น ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

23 กันยายน 2565

ปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ที่มีกิ่งก้านระสายไฟ ณ บริเวณเทศบาลซอย 9 และ ซอยพรมรัตนา,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดต้นไม้กิ่งไม้ ที่มีกิ่งก้านระสายไฟ ณ บริเวณเทศบาลซอย 9 และ ซอยพรมรัตนา เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงของพายุฝนลมแรง

22 กันยายน 2565

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของบุคลากร ประชาชน นักเรียน และเยาวชนในชุมชน ให้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และจัดกิจกรรมเก็บขยะชายฝั่ง บริเวณหาดทรายเทียม โดยวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรและชายฝั่งที่ 1

19 กันยายน 2565

 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ (แพมเพิส) พร้อมแผ่นรองซับให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมงอบ และนางธนกฤตา ศรจันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ (แพมเพิส) พร้อมแผ่นรองซับให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

15 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่เยาวชน ปีงบ 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้ (14 ก.ย. 65) เวลา 13.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานเปิดโครงการ และ จ่าเอกรัฐพงษ์ วงษ์ภักดี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทีมป้องกันฯ เทศบาลตำบลแหลมงอบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และความสามารถในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ในชุมชนของตนเองได้
14 กันยายน 2565

ทำความสะอาดฟุตบาทในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเดินเท้า บริเวณหน้าสำนักงานที่ดิน-ประภาคารแหลมงอบ เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าในช่วงฤดูฝน ซึ่งกิจกรรมดังกล่างเป็นการดำเนินกิจกรรมในโครงการ บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด
14 กันยายน 2565

เปลี่ยนโคมไฟที่ชำรุดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 )ก่องช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้เปลี่ยนโคมไฟและไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ เนื่องจากของเดิมชำรุดไม่สามารถใช้การได้จึงดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟใหม่ เพื่อให้แต่ละพื้นที่มีไฟส่องสว่างใช้งานได้ตามปกติและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในเขตพื้นที่ได้
13 กันยายน 2565

โครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ปีงบ 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน ที่ได้รับการฝึกอาชีพ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย 1.การทำน้ำยาล้างจาน 2.การทำสบู่เหลว 3.การจักสานฯ 4.การสกรีนกระเป๋าผ้า สถานที่ฝึกอบรม ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ
13 กันยายน 2565

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมแรงร่วมใจ ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big Cleaning Day) บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ ตามโครงการพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ยุทธนาวีเกาะช้าง ประจำปี 2565 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะหงาด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ
09 กันยายน 2565

 ซ่อมแซมถนน,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565) กองช่างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด สึกกร่อน บริเวณถนนตราด-แหลมงอบ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน
09 กันยายน 2565

ปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันนี้(วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ดำเนินการตัดหญ้า บริเวณโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการออกกำลังกายและป้องกันไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
09 กันยายน 2565

ทำความสะอาดฟุตบาทในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลแหลมงอบ ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเดินเท้า บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดแหลมงอบ-ทางเข้าซอยศาลเจ้าพ่อต้นยาง เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางเดินเท้าในช่วงฤดูฝน
06 กันยายน 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 27  (404 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
300
เมื่อวานนี้
100
เดือนนี้
188
เดือนที่แล้ว
3,567
ปีนี้
28,061
ปีที่แล้ว
19,433
ทั้งหมด
47,494
ไอพี ของคุณ
18.204.56.97
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 300 100 188 3,567 28,061 19,433 47,494 18.204.56.97