ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


1
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และ นางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมงอบต่อไป
หมายเหตุ  (1) ประเด็นการมีส่วนร่วม คือ การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คือ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั้งภาครัฐและประชาชน
จำนวน 67 คน
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม คือ ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมได้เสนอโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการ และเทศบาลได้รับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ ของประชาชน
(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน คือ เทศบาลได้ดำเนินการตาม ความต้องการของประชาชนในโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ทันที และนำโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

09 มีนาคม 2566

รายงานการประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
09 มีนาคม 2566

แจ้งความคืบหน้าการจัดทำหอชมเมือง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
01 กันยายน 2565

ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมออกแบบและแสดงความคิดเห็นเพื่อก่อสร้างหอชมเมือง,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลแหลมงอบ นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และนางสาวสุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 , การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และการจัดทำหอชมเมืองในเทศบาลตำบลแหลมงอบ

05 สิงหาคม 2565

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
19 พฤษภาคม 2565

ประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแหลมงอบ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 นำโดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแหลมงอบ เพื่อร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลแหลมงอบ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

12 พฤษภาคม 2565

ประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ

29 ธันวาคม 2564

ประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570),เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลแหลมงอบ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมงอบ ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 และการพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุมสุดแดนบูรพา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบ

20 ตุลาคม 2564

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th

.

18 มีนาคม 2564

รายงานการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ,เทศบาลตำบลแหลมงอบ,laemngobcity.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (10 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
382
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
1,558
เดือนที่แล้ว
6,406
ปีนี้
56,003
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
116,311
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 382 226 1,558 6,406 56,003 40,875 116,311 35.172.165.64