ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-3959-7217-8    โทรสาร 0-3959-7218  

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์รวมข้อมูล

ดย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. ประจำปี 256616 ส.ค. 2566
2ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 25669 ส.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256110 พ.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.255910 พ.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.254810 พ.ค. 2565
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256222 ก.พ. 2565
7ระเบี่ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 ก.พ. 2565
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 ก.พ. 2565
9ระเบียบจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254318 ก.พ. 2565
10ระเบ่ียบการรับ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 254718 ก.พ. 2565
11กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต คำสั่่งฯ17 ก.พ. 2565
12ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256017 ก.พ. 2565
13ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอนุญาตให้ว่อมแซม สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ. 256417 ก.พ. 2565
14สาระประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่องกำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้้งองค์กรน้ำ17 ก.พ. 2565
15ระเบียบสำนักงานรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่4) พ.ศ. 256417 ก.พ. 2565
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255415 ก.พ. 2565
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (บังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563)15 ก.พ. 2565
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่10)พ.ศ.258815 ก.พ. 2565
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเรียกเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)) พ.ศ. 256115 ก.พ. 2565
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.256315 ก.พ. 2565

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/04/2564
วันนี้
189
เมื่อวานนี้
175
เดือนนี้
4,918
เดือนที่แล้ว
5,304
ปีนี้
41,482
ปีที่แล้ว
40,875
ทั้งหมด
101,790
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
7/04/2564 189 175 4,918 5,304 41,482 40,875 101,790 3.236.237.61